Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021

Στέρεο το τριχωτό / Stereum hirsutum

Βασιδιομύκητες, Russulales, Stereaceae
Επιστημ. Όνομα: Stereum hirsutum (Willd.) Pers.
Ελληνικό όνομα: Στέρεο το τριχωτό
Ξυλοτροφικός, σε δάσος Χνουδωτής (Quercus pubescens) και Πλατύφυλλης δρυός (Quercus frainetto)Δισκίνα / Discina ancilis

Βασιδιομύκητες, Pezizales, Discinaceae
Επιστημ. Όνομα: Discina ancilis (Pers.) Sacc.
Ελληνικό όνομα: Δισκίνα
Σαπροτροφικός, σε δάσος Υβριδογενούς ελάτης (Abies borissi regis)

 

Πισσόλιθος ο άρριζος / Pisolithus arrhizus

Βασιδιομύκητες, Boletales, Sclerodermataceae
Επιστημ. Όνομα: Pisolithus arrhizus (Scop.) Rauschert
Ελληνικό όνομα: Πισσόλιθος ο άρριζος
Μυκορριζιικός, σε δάσος Χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis)

 
Βασιδιομύκητες, Boletales, Sclerodermataceae
Επιστημ. Όνομα: Pisolithus arrhizus (Scop.) Rauschert
Ελληνικό όνομα: Πισσόλιθος ο άρριζος                
Μυκορριζιικός, σε δάσος Χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis)
                                                                                                Infos (en)Infos (wiki)Infos (fr)Πληροφορίες

Εξίδια η αδεvοφόρος / Exidia glandulosa

Βασιδιομύκητες, Auriculariales, Auriculariaceae
Επιστημ. Όνομα: Exidia glandulosa (Bull.) Fr.
Ελληνικό όνομα: Εξίδια η αδεvοφόρος
Ξυλοτροφικός, σε δάσος χνουδωτής (Quercus pubescens) και πλατύφυλλης δρυός (Quercus frainetto) 

Πηνιοφόρος ο σαρκόχρωμος / Peniophora incarnata

Βασιδιομύκητες, Russulales, Peniophoraceae
Επιστημ. Όνομα: Peniophora incarnata (Pers.) P. Karst.
Ελληνικό όνομα: Πηνιοφόρος ο σαρκόχρωμος
Ξυλοτροφικός, σε δένδρα φουντουκιάς (Corylus avellana)

 

Φελλίνος ο εύφλεκτος / Phellinus igniarius

Βασιδιομύκητες, Hymenochaetales, Hymenochaetaceae
Επιστημ. Όνομα: Phellinus igniarius (L.) Quel.
Ελληνικό όνομα: Φελλίνος ο εύφλεκτος     
Ξυλοτροφικός, σε δένδρα ιτιάς (Salix spp.) και σκλήθρου (Alnus glutinosa)
                                                                                                                    Infos (wiki)Infos (en)Infos (fr)

Βασιδιομύκητες, Hymenochaetales, Hymenochaetaceae
Επιστημ. Όνομα: Phellinus igniarius (L.) Quel.
Ελληνικό όνομα: Φελλίνος ο εύφλεκτος
Ξυλοτροφικός, σε δένδρα ιτιάς (Salix spp.) και σκλήθρου (Alnus glutinosa) 

 

Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021

Xylodon brevisetus

Βασιδιομύκητες, Incertae sedis, Incertae sedis
Επιστημ. Όνομα: Xylodon brevisetus (P. Karst.) Hjortstam & Ryvarden
Ελληνικό όνομα:  -
Ξυλοτροφικός, σε δάσος χνουδωτής δρυός (Quercus pubescens)

 

Δαιδαλίοψη η τρίχρωμη / Daedaleopsis tricolor

Βασιδιομύκητες, Polyporales, Polyporaceae
Επιστημ. Όνομα: Daedaleopsis tricolor (Bull.) Bondartsev & Singer
Ελληνικό όνομα: Δαιδαλίοψη η τρίχρωμη
Ξυλοτροφικός, σε δάσος φουντουκιάς (Corylus avellana)

 

Κρουσίβουλο το λείο / Crucibulum laeve

Βασιδιομύκητες, Agaricales, Incertae sedis
Επιστημ. Όνομα: Crucibulum laeve (Huds.) Kambly
Ελληνικό όνομα: Κρουσίβουλο το λείο
Σαπροτροφικός, σε δάσος πλατύφυλλης δρυός (Quercus frainetto)

 

Βουλγάρια η ρυπαρή / Bulgaria inquinans

Ασκομύκητες, Phacidiales, Phacidiaceae
Επιστημ. Όνομα: Bulgaria inquinans (Pers.) Fr.
Ελληνικό όνομα: Βουλγάρια η ρυπαρή
Ξυλοτροφικός, σε δάσος πλατύφυλλης δρυός (Quercus frainetto)